style> span.wsite-text.wsite-headline {text-shadow: 2px 2px 10px black;} span.wsite-text.wsite-headline-paragraph {text-shadow: 2px 2px 10px black;}